Ugovor

 

 

 

УГОВОР О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА ПУТЕМ БЕЖИЧНЕ ВЕЗЕ И ОПРЕМЕ

ДЕФИНИЦИЈА УСЛУГЕ

Интернет је мрежа глобално информативно–рачунарска мрежа, а бежични интернет омогућује кориснику брз, неограничен и директан приступ Интернетупутем бежичне везе, без коришћења телефонске везе.

Опремом у смислу овог Уговора сматра се опрема која је неопходна за кришћење бежичног Интернета, а која се Кориснику даје на коришћење, док користи услугу бежичног приступа Интернету.

Корисник у смислу овог Уговора је корисник опреме за бежични Интернет и бежичног Интернета, као и обвезник плаћања Услуге.

Адреса на којој се користи Услуга је адреса где је монтирана опрема за коришћење бежичног Интернета.

ПРЕДМЕТ И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 1

Овим Уговором Давалац услуга и Корисник уређују међусобне односе у вези са коришћењем услуге прикључења Корисника на Интернет мрежу и коришћења одговарајућих ресурса Даваоца услуге, Провајдера ISP TeamNET-a, а које омогућава Кориснику услугу директног пруступа Интернету путем бежичне везе и уступања опреме за коришћење бежичног интернета.

Услуге омогућавају кориснику:

-неограничен приступ Интернету употребом Опреме, и то тарифе _________________________________
-коришћење једне e-mail адресе.

Уговор се закључује на неодређено време са гратис периодом до ________и минималним периодом трајања од ___ месеци након истека гратис периода и Уговор ступа на снагу даном потписивања. По истеку минималног периода трајања овог Уговора, уколико корисник писмено не обавести даваоца услуге о раскиду Уговора и то у року од 30 дана пре истека минималног периода, Уговор се обнавља на неодређено време са истим минималним периодом трајања.

Обнављање Уговора под условима и начином наведеним у ставу 3 може се остварити неограничен број пута.

ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА УСЛУГА

Члан 2

Давалац услуга се овим Уговором обавезује:

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА

Члан 3

Корисник се обавезује:

-   да услугу користи најмање _____ месеци од дана истека гратис периода.

ЦЕНЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4

Корисник је по основу овог Уговора у обавези да плати једнократну накнаду за успостављање претплатничке везе, односно постављање и монтажу потребне опреме и да плаћа месечну накнаду за коришћење Услуге, на начин PREPAID, у износу од __ динара (плаћање унапред).

Давалац услуге задржава право да донесе одлуку о промени цена и других комерцијалних услова пружања услуге о чему ће благовремено на уобичајен начин обавестити Корисника, уз право Корисника да у року од 15 дана од дана обавештавања о промени из овог става једнострано откаже Уговор са дејстовом од дана пријема обавештења о отказу и применом непромењених цена до тог момента.

Уколико постоји посебна одлука о коришћењу Услуге у периоду примене одлуке примењиваће се правила наплате дефинисана наведеном посебном одлуком.

Члан 5

Накнада за успостављање претплатничке везе, односно постављање и монтажу потребне опреме, Корисник плаћа приликом монтаже опреме, а о чему Давалац услуге Кориснику издаје рачун за услугу монтаже опреме и реверс за монтирану опрему.

Корисник је у обавези да коришћење Услуге из овог уговора, уредно и благовремено у року означеном на испостављеном рачуну, односно најкасније до 10-ог у месецу за текући месец, плаћа месечну накнаду увећану за припадајући ПДВ, а по цени утврђеној важећим ценовником Даваоца услуге који је увек доступан на адреси www.teamnet.rsи www.hallsys.net и саставни је део овог Уговора.

У случају да Корисник у року не измири своје дуговање, Давалац услуге има право да у складу са позитивноправним и нормативним актима Даваоца услуге ограничи или укине привремено или трајно коришћење Услуге, као и да на неизмирени део потраживања зарачуна законску затезну камату. Кориснички налог се активира приликом евиденције извршене уплате.

Члан 6

Корисник је сагласан да Услугу, опрему и ресурсе ISP TeamNET-a који су му доступни коришћењем Услуге, не користи на начин који је супротан њиховој намени, што обухвата и посредно или непосрдно бављење телекомуникационим услугама за потребе трећих лица.

ОПРЕМА ЗА БЕЖИЧНИ ИНТЕРНЕТ

Члан 7

Корисник је упознат да опрема за коришћење бежичног интернета остаје искључиво у власништву Даваоца услуге и да по Уговору има само право коришћења опреме без могућности преношења тог права на трећа лица по било ком основу и/или омогућавања трећим лицима да користе капацитете и ресурсе ISP TeamNET-a који су Кориснику доступни коришћењем Услуге и Корисник је дужан да по окончању или раскиду Уговора, опрему врати Даваоцу услуга у исправном стању у року од 7 дана од дана престанка уговора.

Корисник је дужан да у случају престанка Уговора, дозволи Даваоцу услуге да у року из става 1 овог члана изврши скидање постављене опреме од стане стручних лица Даваоца услуге и Корисник сноси трошкове демонтаже и транспорта.

Корисник  није овлашћен да постављену опрему сам демонтира, а уколикоКорисник сам демонтира опрему и исту врати Даваоцу услуга, Давалац услуга ће је проверити и примити само уколико је у исправном стању и о томе издати потврду Кориснику. 

buy ambien tablets online

Уколико по окончању Уговора, корисник не поступи сходно одредбама става 1, 2 и 3 овог члана, односно опрему врати у неисправном стању, дужан је да на име накнаде штете плати Даваоцу услуга пуну цену опреме у износу од 200 еура без ПДВ-а, у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан испостављања рачуна.

Корисник је у обавези накнаде штете Даваоцу услуге за опрему која му је дата на коришћење, ако исту оштети намерно, услед непажње или због временских непогода, нестабилног напона или утицаја више силе на које Давалац услуге не може да утиче, изгуби и отуђи опрему или када из неког разлога није у стању као када је преузета од Даваоца услуге, на начин из става 4 овог члана, осим ако стручна лица Даваоца услуге установе да до оштећења опреме није дошло грешком Корисника, у ком случају ће Давалц услугеизвршити замену опреме.

Члан 8

Давалац услуга има право, а Корисник је обавезан да дозволи, да Давалац услуга у сваком тренутку и без претходне најаве врши проверу примене Уговора, као што је провера исправности коришћења Услуге у техничком и експлоатационом погледу и у погледу намене, а Давалац услуге ће о извршеној провери сачинити одговарајући записник.

Давалац услуга не одговара за техничке сметње које могу настати уколико Корисник не прихвати све или поједине препоруке.

НЕДОЗВОЉЕНО ПОНАШАЊЕ КОРИСНИКА 

Члан 9

Корисник не може приликом коришћења услуге поступати противно императивним правним прописима и прописима међународног права, било недозвољеним преношењем или снимањем података, или угрожавањем нечије интелектуалне и материјалне својине, било на други начин. Забрањеним понашењем Корисника сматра се нарочито свако понашање:

Члан 10

Корисник самостално сноси потпуну одговорност за сигурност, права приступа и приступ Интернету у оквиру своје локалне мреже.

Члан 11

Уколико на чворишту Даваоца услуга дође до пада система (изузев више силе) и као последица тога буде недоступан Корисник, Даваоц услуга се обавезује да најкасније у року од 24 сата отклони квар и Кориснику омогући неометано коришћење услуге.

Даваоц услугасе обавезује да најмање 48 сати унапред обавести Корисника о терминима када ће се вршити евентуални радови на инфраструктури мреже или чворишта, због чега услуга у том периоду неће бити расположива. Ови радови неће трајати дуже од 24 (двадесетчетири)часа непрекидно.

ПРАВА ДАВАОЦА УСЛУГЕ КАДА СЕ КОРИСНИК ПОНАША НА НЕДОЗВОЉЕН НАЧИН

Члан 12

Корисник ће Даваоцу услуга надокнадити све губитке, штету или трошкове настале кршењем претходних чланова. Такође, уколико основано посумња да Корисник крши обавезе из наведених чланова, Давалац услуга може суспендовати извршење својих обавеза у периоду од највише десет дана и упозорити Корисника да престане са забрањеним понашањем..

Давалац услуга има право да привремено искључи или ограничи Услугу у случају постојања било какве недопуштене, преварне или злонамерне радње или злоупотребе која може нанети штету Кориснику и/или Даваоцу услуга и/или трећим лицима или у циљу очувања интегритета система, примене прописа или налога надлежног органа или оператора са којим је повезан.

У случају да Корисник настави са забрањеним понашањем, даваоц услуга овај уговор може једнострано раскинути без отказног рока, писменим обавештењем упућеним Кориснику уз обавезу корисника да Даваоцу услуга исплати пуни износ месечних претплата до истека минималног периода важења овог уговора.

ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ДАВАОЦА УСЛУГА

Члан 13

Давалац услуга не одговара за загушење, кашњење или грешке у функционисању делова Интернета на које објективно не може да утиче, не одговара за неправилно функционисање опреме Корисника уколико до проблема у раду опреме дође из разлога на које Давалац услуге не може да утиче и услед више силе. Давалац услуга не одговара за штету коју Корисник недозвољеним понашањем учини трећим лицима, не одговара за повреду и сигурност Корисника коју на Интернету учини треће лице и не гарантује да подаци преузети са Интернета немају неки од компјутерских вируса или програма који манифестују инфективне или деструктивне особине и не одговара за штету учињену на тај начин.

ТРАЈАЊЕ / РАСКИД УГОВОРА

Члан 14

Свака уговорна страна може отказати овај Уговор са раскидним роком од 30 дана од дана достављања другој уговорној страни писменог обавештења, путем поште или путем факса и у овом року испуњавањем преузетих обавеза и плаћања.

У случају оваквог раскида Уговора, исти престаје да важи истеком раскидног рока од 30 дана предвиђеног у претходном ставу, а за који је Корисник услуга дужан да плати накнаду Провајдеру у складу са важећом Понудом и ценовником.

Уколико Корисник откаже овај уговор пре истека минималног периода трајања уговора из члан 1. става 3 овог уговора, у обавези је да Даваоцу услуга исплати пуни износ месечних претплата до истека минималног периода важења овог уговора из члана 1 став 3 овог уговора, а Давалац услуга ће наведени износ са припадајућим ПДВ-ом, наплатити Кориснику кроз први месечни рачун за Услуге.

Давалац услуга има право да једнострано и без поштовања рока из става 1, раскине уговор у случају:

Уколико Давалац услуга у случају из става 4 овог члана једнострано раскине Уговор, а пре истека његовог минималног периода важења из члана 1 став 3 овог уговора, Корисник је у обавези да Даваоцу услуга исплати пун износ месечних претплата преосталалих до истека наведеног минималног периода важења овог Уговора и да врати опрему у року и начин дефинисан чланом 7 овог уговора.

Уговор престаје да важи у случају:

ПОВЕРЉИВОСТ

Члан 15

Уговорне стране су сагласне да све прибављене податке које друга уговорна ствана означи као поверљиве у вези са закључивањем или реализацијим Уговора, чувају као поверљиве за време трајања Уговора у року од 2 године од престанка.

Члан 16

Корисник нема право уступања овог уговора трећим лицима без претходне писмене сагласности Даваоца услуга, нити пресељење и демонтаже опреме на другу адресу услуге без претходне писмене сагласности Даваоца услуга.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17

Сви спорови међу уговорним странама који проистекну из уговора решаваће се споразумно, у супротном уговара се надлежаност Основног суда у Бачкој Паланци.

Члан 18

Овај Уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава Корисник, а 1 (један) Давалац услуга.

 

 

Члан 19

Инсталацију потребне опреме и техничку подршку за територију општине Бачка Паланка врше овлашћена лица “Hall Systems” СЗТР из Бачке Паланке, у складу са Уговором о пословно техничкој сарадњи са Провајдером.