Ugovor

 

 

 

UGOVOR O KORIŠĆENJU USLUGE INTERNETA PUTEM BEŽIČNE VEZE I OPREME

DEFINICIJA USLUGE

Internet je globalna informativno-računarska mreža, а bežični internet omogućuje Korisniku brz, neograničen i direktan pristup Internetu putem bežične veze, bez korišćenja telefonske veze.

Opremom u smislu ovog Ugovora smatra se oprema koja je neophodna za korišćenje bežičnog Interneta, a koja se Korisniku daje na korišćenje dok koristi uslugu bežičnog pristupa Internetu.

Korisnik u smislu ovog Ugovora je korisnik opreme za bežični Internet i bežičnog Interneta, kao i obveznik plaćanja Usluge.

Adresa na kojoj se koristi Usluga je adresa gde je montirana oprema za korišćenje bežičnog Interneta

OPŠTI USLOVI

PREDMET I TRAJANJE UGOVORA

Član 1

Ovim Ugovorom Davalac usluga i Korisnik uređuju međusobne odnose u vezi sa korišćenjem usluge priključenja Korisnika na Internet mrežu i korišćenja odgovarajućih resursa Davaoca usluge a koji omogućavaju Korisniku uslugu direktnog pristupa Internetu putem bežične veze i usupanja opreme za korišćenje bežičnog interneta.

Usluge omogućavaju Korisniku:

- neograničen pristup Internetu putem opreme, i to tarife  _________________________________

- korišćenje jedne e-mail adrese.

Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme sa gratis periodom do ________i minimalnim periodom trajanja od ___ meseci nakon isteka gratis perioda i Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja. Po isteku minimalnog perioda trajanja ovog Ugovora, ukoliko Korisnik pismeno ne obavesti Davaoca usluge o raskidu Ugovora i to 30 dana ranije, Ugovor se obnavlja na neodređeno vreme.

Obnavljanje Ugovra pod uslovima i načinom navedenim u stavu 3 može se ostvariti neograničen broj puta.

Ukoliko korisnik želi da menja tarifu, za to potpisuje novi ugovor uz izmirivanje tekućih obaveza prema Davaocu usluge čime prestaje važenje prethodnog ugovora, a promena tarife će biti izvršena prvog dana narednog meseca od dana potpisivanja ugovora.

CENE I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Korisnik je po osnovu ovog Ugovora u obavezi da plati jednokratnu naknadu za uspostavljanje pretplatničke veze, odnosno postavljanje i montažu potrebne opreme i plaća mesečnu naknadu za korišćenje Usluge, na način PREPAID, u iznosu od __________ dinara (plaćanje unapred), odnosno akcijsku cenu u iznosu od __________ dinara za vreme trajanja Ugovora.

Na dan stupanja na snagu Opštih uslova, rokovi uspostavljanja usluga regulisani su Pravilnikom o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija ("Službeni glasnik RS" broj 73/11 i 3/14).

Davalac usluge zadržava pravo da donese odluku o promeni cena i drugih komercijalnih uslova pružanja usluge o čemu će najmanje mesec dana unapred, na pogodan način obavestiti Korisnika o nameri jednostrane izmene uslova Ugovora, uz pravo Korisnika da u roku od 15 dana od dana obaveštavanja iz ovog stava jednostrano otkaže Ugovor pre isteka perioda na koji je zaključen, bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je Ugovor zaključen.

Ukoliko postoji posebna odluka o korišćenju Usluge u periodu primene odluke primenjivaće se pravila naplate definisana navedenom posebnom odlukom.

Član 3

Naknada za uspostavljanje pretplatničke veze, odnosno postavljanje i montažu potrebne opreme, Korisnik plaća prilikom montaže opreme, a o čemu Davalac usluge Korisniku izdaje račun za uslugu montaže opreme i revers za montiranu opremu.

Korisnik je u obavezi da korišćenje Usluge iz ovog Ugovora, uredno i blagovremeno u roku označenom na ispostavljenom računu, odnosno najkasnije do 10-og u mesecu za tekući mesec, a po ceni utvrđenoj važećim cenovnikom Davaoca usluge koji je uvek dostupan na adresi www.hallsys.net i sastavni je deo ovog Ugovora.

U slučaju da Korisnik u roku ne izmiri svoje dugovanje, Davalac usluge ima pravo da u skladu sa pozitivnopravnim i normativnim aktima Davaoca usluge ograniči ili ukine privremeno ili trajno korišćenje Usluge, kao i da na neizmireni deo potraživanja zaračuna zakonsku zateznu kamatu.

Korisnički nalog se aktivira prilikom evidencije izvršene uplate.

OPREMA ZA BEŽIČNI INTERNET

Član 4

Korisnik je upoznat da oprema za korišćenje bežičnog interneta ostaje isključivo u vlasništvu Davaoca usluge i da po Ugovoru ima samo pravo korišćenja opreme bez mogućnosti prenošenja tog prava na treća lica po bilo kom osnovu i/ili omugućavanje trećim licima da koriste kapacitete i resurse Davaoca usluga koji su Korisniku dostupni korišćenjem Usluge i Korisnik je dužan da po okončanju ili raskidu Ugovora, opremu vrati Davaocu usluga u ispravnom stanju u roku od 7 dana od dana isteka otkaznog roka.

Korisnik je dužan da u slučaju prestanka Ugovora, dozvoli Davaocu usluge da u roku iz stava 1 ovog člana izvrši skidanje postavljene opreme od strane stručnih lica Davaoca usluge i Korisnik snosi troškove demontaže i transporta. 

Korisnik nije ovlašćen da postavljenu opremu sam demontira, a ukoliko Korisnik sam demontira opremu i istu vrati Davaocu usluga, Davalac usluga će je proveriti i primiti samo ukoliko je u ispravnom stanju i o tome izdati potvrdu Korisniku.

Ukoliko po okončanju Ugovora, Korisnik ne postupi shodno odredbama stava 1, 2 i 3 ovog člana, odnosno opremu vrati u neispravnom stanju, dužan je da na ime naknade štete plati Davaocu usluga punu cenu opreme u iznosu od 200 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan ispostavljanja računa.

Korisnik je u obavezi naknade štete Davaocu usluge za opremu koja mu je data na korišćenje ako istu ošteti namerno, usled nepažnje ili zbog vremenskih nepogoda, nestabilnog napona ili uticaja više sile na koje Davalac usluga ne može da utiče, izgubi i otuđi opremu ili kada iz nekog razloga nije u stanju kao kada je preuzeta od Davaoca usluga, na način iz stava 4 ovog člana, osim ako stručna lica Davaoca usluga ustanove da do oštećenja opreme nije došlo greškom Korisnika, u kom slučaju će Davalac usluga izvršiti zamenu opreme.

Član 5

Davalac usluga ima pravo, a Korisnik je obavezan da dozvoli da Davalac usluga u svakom trenutku i bez prethodne najave vrši proveru primene Ugovora, kao što je provera ispravnosti korišćenja Usluge u tehničkom i eksploatacionom pogledu i u pogledu namene, a Davalac usluga će o izvršenoj proveri sačiniti odgovarajući zapisnik.

Davalac usluga ne odgovara za tehničke smetnje koje mogu nastati ukoliko Korisnik ne prihvati sve ili pojedine preporuke.

OBAVEZE DAVAOCA USUGA

Član 6

Davalac usluga se ovim Ugovorom obavezuje:

   - da postavi opremu za bežični pristup Internetu

   - da Korisniku omogući direktan pristup Internet mreži putem bežične veze u skladu sa tarifom koju je Korisnik odabrao

   - da će Korisniku, uz određenu naknadu, a po želji Korisnika, postavi "firewall", radi zaštite od nedozvoljenih TCP-IP konekcija na mrežu Korisnika

   - da svoju mrežu neophodnu za korišćenje Usluge održava u ispravnom stanju u skladu sa tehničkim propisima i standardima, u cilju neprekidnog i neometanog korišćenja Usluge od strane Korisnika

   - da Korisniku obezbedi telefonsku i E-mail podršku u rešavanju svih problema vezanih za korišćenje Usluge u okviru radnog vremena svog servisa podrške

   - da redovno dostavlja Korisniku račun za izvršenu Uslugu.

Član 7

Ukoliko na čvorištu Davaoca usluga dođe do pada sistema (izuzev više sile) i kao posledica toga bude nedostupan Korisnik, Davalac usluga se obavezuje da najkasnije u roku od 24 sata otkloni kvar i Korisniku omogući neometano korišćenje usluge.

Davalac usluga se obavezuje da najmanje 48 sati unapred obavesti Korisnika o terminima kada će se vršiti eventualni radovi na infrastrukturi mreže ili čvorišta, zbog čeka usluga u tom periodu neće biti raspoloživa. Ovi radovi neće trajati duže od 24 (dvadesetčetiri) časa neprekidno.

OBAVEZE KORISNIKA

Član 8

Korisnik se obavezuje:

   - da uslugu koristi najmanje do isteka perioda minimalnog trajanja Ugovora kako je definisano Članom 1

   - da plati jednokratnu naknadu za uspostavljanje bežične veze, odnosno postavljanje i montažu potrebne opreme za bežični internet

   - da se prilikom instaliranja opreme i u toku trajanja ugovora pridržava uputstava Davaoca usluga

   - da smetnje u korišćenju Usluge odmah prijavi Davaocu usluga

   - da će se pridržavati Kodeksa ponašanja na Internetu

   - da uslugu pristupa Internetu koristi isključivo za sopstvene potrebe, u svrhu pristupa Internet mreži, a u skladu sa ovim Ugovorom i pozitivnim propisima

   - da u slučaju promene imena, prezimena, identifikacionih elemenata ili drugih promena značajnih za identifikaciju Korisnika, o istom blagovremeno obavesti Davaoca usluga

   - da blagovremeno, u roku označenom na ispostavljenom računu u skladu sa važećim cenovnikom Davaoca usluga plaća mesečnu naknadu za korišćenje usluge, a najkasnije do 10-tog u mesecu za tekući.

Član 9

Korisnik je saglasan da Uslugu, opremu i resurse Davaoca usluga koji su mu dostupni korišćenjem Usluge, ne koristi na način koji je suprotan njihovoj nameni, što obuhvata i posredno ili neposredno bavljenje telekomunikacionim uslugama za potrebe trećih lica.

NEDOZVOLJENO PONAŠANJE KORISNIKA

Član 10

Korisnik ne može prilikom korišćenja Usluge postupati protivno imperativnim pravnim propisima i propisima međunarodnog prava, bilo nedozvoljenim prenošenjem ili snimanjem podataka, ili ugrožavanjem nečije intelektualne i materijalne svojine, bilo na drugi način. Zabranjenim ponašanjem Korisnika smatra se naročito svako ponašanje:

   - kojim se vrši krivično delo ili privredni prestup

   - kojim se vrši povreda odredbi autorskog prava i prava industrijske svojine

   - kojim se vrši delo nelojalne konkurencije

   - kojim se ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava

   - kojim se vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača korišćenjem Usluge za neovlašćen pristup ili kontrolu drugog sistema na Internetu

   - distribucija virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama.

Član 11

Korisnik samostalno snosi potpunu odgovornost za sigurnost, prava pristupa i pristup Internetu u okviru svoje lokalne mreže.

PRAVA DAVAOCA USLUGA KADA SE KORISNIK PONAŠA NA NEDOZVOLJEN NAČIN

Član 12

Korisnik će Davaocu usluga nadoknaditi sve gubitke, štetu ili troškove nastale kršenjem prethodnih članova. Takođe, ukoliko osnovano posumnja da Korisnik krši obaveze iz navedenih članova, Davalac usluga može suspendovati izvršenje svojih obaveza u period od najviše deset dana uz prethodno upozorenje Korisnika pismenim putem da prestane sa nedozvoljenim ponašanjem.

Davalac usluga ima pravo da privremeno isključi ili ograniči Uslugu u slučaju postojanja bilo kakve nedopuštene, prevarne ili zlonamerne radnje ili zloupotrebe koja može naneti štetu Korisniku i/ili Davaocu usluga i/ili trećim licima ili u cilju očuvanja integriteta sistema, primene propisa ili naloga nadležnog organa ili operatora sa kojim je povezan.

U slučaju da Korisnik nastavi sa zabranjenim ponašanjem, Davalac usluga ovaj Ugovor može jednostrano raskinuti bez otkaznog roka, pismenim obaveštenjem upućenim Korisniku uz obavezu Korisnika da Davaocu usluga isplati puni iznos mesečnih pretplata do isteka minimalnog perioda važenja ovog Ugovora.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI DAVAOCA USLUGA

Član 13

Davalac usluga ne odgovara za zagušenje, kašnjenje ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče, ne odgovara za nepravilno funkcionisanje opreme Korisnika ukoliko do problema u radu opreme dođe iz razloga na koje Davalac usluge ne može da utiče i usled više sile. Davalac usluga ne odgovara za štetu koju Korisnik nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima, ne odgovara za povredu i sigurnost Korisnika koju na Internetu učini treće lice i ne garantuje da podaci preuzeti sa Interneta nemaju neki od kompjuterskih virusa ili programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine i ne odgovara za štetu učinjenu na taj način.

PRIJAVA KVARA I PRIGOVORI

Član 14

U slučaju smetnji u korišćenju Usluge Korisnik se može obratiti u rado vreme tehničke podrške pozivom na brojeve 021/752-345 ili 0800/444-117, odnosno van radnog vremena tehničke podrške elektronskim putem na mejl adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Član 15

Korisnik može podneti prigovor na iznos kojim je zadužen za pružene usluge, odnosno prigovor na kvalitet pruženih usluga na način i u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon)

Prigovor se može podneti:

   - lično u poslovnim prostorijama Davaoca usluga u Bačkoj Palanci na adresi Jugoslovenske armije 33

   - pisanim putem na adresu: Hall Systems, Jugoslovenske armije 33, 21400 Bačka Palanka

   - elektronskim putem na mejl adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   - pozivom na broj telefona: 021/752-345 ili 0800/444-117

TRAJANJE / RASKID UGOVORA

Član 16

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor sa raskidnim rokom od 30 dana od dana dostavljanja drugoj ugovornoj strani pismenog obaveštenja, putem pošte ili putem faksa i u ovom roku ispunjavanjem preuzetih obaveza i plaćanja.

U slučaju ovakvog raskida Ugovora, isti prestaje da važi istekom raskidnog roka od 30 dana predviđenog u prethodnom stavu, a za koji je Korisnik usluga dužan da plati naknadu Davaocu usluga u skladu sa važećom ponudom i cenovnikom.

Ukoliko Korisnik otkaže ovaj Ugovor pre isteka minimalnog perioda trajanja ugovora iz člana 1. stava 3 ovog Ugovora, u obavezi je da Davaocu usuga naknadi štetu tako što je, u zavisnosti od toga šta je za njega povoljnije, dužan da plati:

   - iznos mesečnih naknada za mesece preostale do isteka minimalnog perioda trajanja Ugovora, kao i naknadu za inicijalno otvaranje korisničkog naloga (setup)

   - iznos u visini popusta na usluge i ostale naknade koje je Korisnik ostvario na osnovu Ugovora do datuma raskida, kao i naknadu za inicijalno otvaranje korisničkog naloga (setup).

Davalac usluga ima pravo da jednostrano i bez poštovanja roka iz stava 1, raskine ugovor u slučaju:

   - nepoštovanja odredbi ovog Ugovora i/ili drugih prevarnih radnji Korisnika

   - dovođenja u zabludu ili zloupotreba prava

   - kada Korisnik ne plati račun za pružene usluge u roku od 60 dana od dana privremenog isključenja, a u skladu sa pozitivnopravnim propisima i Opštim uslovima za pružanje usluga

   - u slučaju trajnog prekida pružanja usluga.

Ukoliko Davalac usluga u slučaju iz stava 4 ovog člana jednostrano raskine Ugovor, a pre isteka njegovog minimalnog perioda trajanja iz člana 1 stav 3 ovog Ugovora, Korisnik je u obavezi da Davaocu usluga isplati naknadu štete na način i pod uslovima kao u stavu 4 ovog člana i da vrati opremu u roku i način definisan članom 4 ovog Ugovora.

Ugovor prestaje da važi u slučaju:

   - ako iz opravdanih razloga kao što su zamena tehnologije, tehničke mogućnosti, akt nadležnog organa, ekonomska opravdanost, Davalac usluga odluči da generalno prestane sa pružanjem Usluge uz obavezu obaveštavanja 30 dana unapred i ponudu ugovoranja druge Usluge

   - da njegova primena šteti poslovnom ugledu Ugovornih strana, dobrim poslovnim običajima

   - u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

POVERLJIVOST

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da sve pribavljene podatke koje druga ugovorna strana označi kao poverljive u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom Ugovora, čuvaju kao poverljive za vreme trajanja Ugovora u roku od 2 godine od prestanka.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Davalac usluga će prikupljati, čuvati i obrađivati samo one podatke o Korisniku koji su neophodni za proveru identiteta Korisnika, odnosno za zaključenje i realizaciju ugovora, sačinjavanje i izdavanje faktura i uredno izvršavanje zakonskih obaveza predviđenih važećim propisima.

Davalac usluga zadržava pravo da podatke o Korisniku upotrebljava u cilju vođenja evidencija vezanih za realizaciju Ugovora, komunikacije sa Korisnikom kao i da iste prosledi trećim licima radi naplate potraživanja, odnosno izvršenja ostalih obaveza preuzetih ovim Ugovorom.

Potpisivanjem ovog Ugovora Korisnik daje saglasnost Davaocu usluga da prikuplja i obrađuje podatke o Korisniku navedene u ovom Ugovoru i pratećim dokumentima i izjavljuje da je upoznat sa svrhom obrade podataka.

Član 16

Korisnik nema pravo ustupanja ovog Ugovora trećim licima bez prethodne pismene saglasnosti Davaoca usluga, niti preseljenje i demontaže opreme na drugu adresu usluge bez prethodne pismene saglasnosti Davaoca usluga.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17

Svi sporovi među ugovornim stranama koji proisteknu iz Ugovora rešavaće se sporazumno, u suprotnom ugovara se nadležnost Osnovnog suda u Bačkoj Palanci.

Član 18

Ovaj Ugovor sačinjen je u 2 (dva) istovetna primerka, od kojih 1 (jedan) zadržava Korisnik, a 1 (jedan) Davalac usluga.